Nadstandardní aktivity

Nadstandartní (doplňkové) aktivity

jsou součástí školního vzdělávacího programu. Jsou zaměřeny jednak na rozvoj talentu, jednak na pomoc dětem s určitým handicapem – procvičení výslovnosti, jemné či hrubé motoriky apod. Dále směřují k přípravě na vstup do základní školy také ve smyslu rozvoje sociálních vztahů – kontakt s další dospělou osobou, kontakt s dalšími vrstevníky …

Činnosti probíhají podle pravidelného rozvrhu během pobytu dítěte v mateřské škole a to v odpoledních hodinách, mimo řízenou činnost. O účasti dítěte v těchto aktivitách rozhodují rodiče dítěte po domluvě s učitelkou a svým podpisem udělují souhlas s přebráním odpovědnosti za bezpečnost dítěte pověřenou osobou po dobu průběhu dané nadstandardní aktivity ( pokud není zaměstnancem školy ).

Řízení správného fyziologického rozvoje řeči, logopedická prevence - "HBITÝ JAZÝČEK"

Ve spolupráci s Mgr. Chudobovou z SPC pro děti s vadami řeči je dětem poskytována péče o správný fyziologický rozvoj řeči. Při výskytu složitějších problémů jsou rodiče dětí upozorněni na možnost nápravy u klinického logopeda, jednodušší vady ve výslovnosti jsou individuálně odstraňovány v MŠ za souhlasu a spolupráce rodičů logopedickými asistentkami. Správná výslovnost je taktéž fixována při kolektivních logopedických chvilkách během dne se všemi dětmi či se skupinou dětí třídními učitelkami.

VEDOU PRAVIDELNĚ LOGOPEDICKÉ PREVENTISTKY ŠKOLY – pí. uč. Vendula Šidlová, Yvona Výmolová.

Hudebně pohybové aktivity - "HÝBÁČEK"

V této oblíbené aktivitě si děti upevní tělesnou zdatnost, správné držení těla, pohybovou kulturu a radost z pohybu. Procvičí si celé tělo zdravotně zaměřenými činnostmi – zdravotní cvičení, vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení s různým náčiním i bez něj. Při soutěžích družstev a zdolávání překážek bude v dětech pěstováno zdravé sebevědomí. Budeme překonávat strach z výšek, procvičovat koordinaci pohybů nohou a rukou při výstupu a sestupu žebříku, skok z místa ,do dálky, skákání na trampolíně. Při míčových hrách si děti procvičí koordinaci pohybů, koulení, házení a chytání míče. Při hudebně pohybových činnostech prožijí děti radost z pohybu, procvičí si rytmus

Pohyb a tanec je přirozeným a radostným projevem dítěte. Při práci s dětmi se snažíme ponoukat tuto jejich přirozenost, podporovat vnímavost a citlivost vůči svému tělu i okolnímu světu, aby se naučily naslouchat hudbě i vlastní fantazii a rozvíjet svou tvořivost.

Kultivujeme jejich pohyb prostřednictvím pohybových her. Za pomoci písniček a říkadel děti procvičují správné držení těla, pružnost, pevnost a mrštnost, rozvíjí si motoriku a posilují svaly, aby jim tělo sloužilo jako dobře naladěný nástroj.

V tanečních hrách se děti seznamují s melodií, harmonií, rytmem a dynamikou v hudbě i pohybu, šířeji poznávají prostor, ve kterém se pohybují, učí se vnímat, že v něm nejsou samy, poznají souznění a sílu skupiny, vzájemný vztah a propojení ve dvojici.

Osvojí si rytmickou chůzi a běh, skoky a pády, houpání, válení, kutálení, točení a všemožné vrtění i základní kroky lidových tanců.

Seznámí se s lidovými písničkami a říkadly, ale také s tvorbou básníků a skladatelů 20. století i současných autorů tvořících pro děti.

Průběh a skladba každé hodiny se přizpůsobuje věku i naturelu přítomných dětí. Cílem pohybového kroužku je tělesný rozvoj, upevňování zdraví, osobní spokojenost, radost a pohoda dětí, smysl pro fér sportovní chování, sportovní vyžití, upevnění kamarádských vztahů při společné činnosti, podřízení se pravidlu při sportovním vyžití.

Je veden učitelkou MŠ Bc. Kamilou Kadlčkovou.

KAŽDOU SUDOU STŘEDU OD 13:00 - 13:45 hodin - od měsíce listopadu daného školního roku.

Výtvarné odpolední chvilky - "ŠIKULKA"

Proč se děti rády výtvarně vyjadřují? Je to jejich přirozená komunikace s okolním světem, umožňuje jim naprostou svobodu projevu, uvolnění a radostné objevování. Výtvarné experimentování napomáhá psychické rovnováze a stabilitě dítěte. Obrázky a čmáranice používá dítě místo psaného slova, umožňuje mu zpracování náročných situací. Dítě se přes obrázky dorozumívá a zároveň se snaží dospělý svět pochopit a zpracovat tak jeho složitost. Při výtvarném projevu dochází k rozvoji grafomotoriky a jemné motoriky. Tyto návyky jsou podkladem pro budoucí psaný projev. Děti ve výtvarném projevu zpracovávají emoce a učí se jim rozumět, není tak příliš důležitý výtvarný výsledek a téma jako spíše samotný proces objevování a tvoření.

Při výtvarných činnostech zařadíme různé výtvarné techniky. Budeme tak procvičovat pracovní dovednosti při využívání výtvarného materiálu (vodové barvy, temperové barvy, pastely, uhel, rudka, tužka, barevný papír, karton, lepidlo, nůžky, přírodniny…). Děti si procvičí dovednosti při malbě, netradičních způsobech využití barvy a technik, procvičí si samostatnou práci při stříhání, nalepování, skládání, vytrhávání, mačkání papíru. Náměty budou aktuálně voleny podle ročních období, svátků a činností s nimi spojených. Dětem bude ponechána volnost, aby uplatnily vlastní fantazii, nápady a zároveň si prohlubovaly estetické cítění a vnímání. Výtvory dětí budeme také odesílat na některé výstavy či do soutěží , vše dle aktuální nabídky jednotlivých organizací.

Je veden učitelkou MŠ Renatou Sovišovou.

VÝZDOBA, SOUTĚŽE, SITUČNÍ PROGRAM  - VARIABILNĚ -  OD 12:30 - 14:15 hodin.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Děti se naučí nebát se vody, splývat, dýchání ve vodě, pohyby nohou, pohyby paží. Děti se zúčastňují každé pololetí plavecké olympiády Žabka Žofka a některé děti budou již po ukončení kurzu umět plavat.

Je veden učitelkami Plavecké školy Uherské Hradiště na CPA Delfín Uh. Brod.

PRAVIDELNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 10:30 - 11:15 hodin.

Děti potřebují batůžek, plavky, osušku, koupací čepici (dejte jim do batůžku i igelitovou tašku na tyto mokré věci), pití.

Dramatický kroužek - "KAŠPÁREK"

Děti se seznámí s dramatickou výchovou hravou formou. Pomocí her, cvičení, improvizací budou rozvíjet smyslové vnímání, učit se spolupracovat ve skupině, cvičit neverbální komunikaci, zacházet s imaginární rekvizitou. Děti budou vstupovat do rolí různých postav - hra v roli a v situaci.

Dramatická výchova vychází především z principu hry a prožitku. Umožňuje získávat vlastní zkušenost s daným problémem, nutí hrajícího tento problém řešit v jisté modelové situaci. Je tedy zaměřena na osobnostní, sociální, etický a estetický rozvoj dítěte. Dramatická výchova rozvíjí aktivitu, sociabilitu a vnímavost, imaginaci a tvořivost. Vede i k pohybovým dovednostem, rozvíjí se schopnost výrazu pohybem, neverbální komunikace i mluvený projev. Jednotlivá cvičení a hry povzbuzují skupinovou citlivost, důvěru a spolupráci. Rozvíjí i schopnost orientovat se v běžných životních situacích a mezilidských vztazích. Vhodným materiálem pro práci s mladšími dětmi jsou bezesporu pohádky.

Hry s pohádkami

Pohádka je základní žánr pro děti předškolního a mladšího školního věku, protože je přitažlivým způsobem uvádí do kontaktu s okolním světem, povzbuzuje jejich fantazii, probouzí smysl pro morální aspekty života, obohacuje jazykové vyjadřování. Práce s pohádkami by měla dětem umožnit vstoupit do rolí různých postav, prožít klíčové situace na vlastní kůži a přemýšlet nad problémy, před které jsou hrdinové postaveni. Vedle pohádek se v našem kroužku budeme také učit nejrůznější říkanky, básničky a písničky - a to tak, aby byly propojeny s právě probíhajícím ročním obdobím, svátky a s nimi spojenými tradicemi ( Vánoce, Velikonoce, atd.).

Výstupem bude představení na akcích školy.

Vede učitelka mateřské školy Yvona Výmolová.

KAŽDOU LICHOU STŘEDU - OD 12:45 - 13:30 hodin.

Grafomotorika + edukační příprava na školu - "ŠKOLÁČEK"  

Praktické činnosti - jednoduché aktivity zaměřené na jemnou motoriku, koordinaci pohybů, soustředěnost, aktivity na předčtenářskou a předmatematickou oblast.

Vedeno učitelkami tř. Borůvek -  Bc. Evou Divokou a Vladislavou Čaňovou.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ A DLE POTŘEBY OD 12.15 - 13.00 HODIN.