MOTTO : ABY OČI VIDĚLY, ABY RUCE UMĚLY. 

Jaro, léto, podzim, zima …..nebude to velká dřina?
Kdepak !
První krůček, druhý krůček…..nechce se mi posedět !
V mojí školce na Olšavě – krok za krokem poznávám svět.

*

PODZIM

MOTTO NA MĚSÍC ŘÍJEN:

ŘÍJEN BARVÍ LISTÍ DO ZLATA.

Nevadí, že občas spadne do bláta.

Brouzdám se barevnými závějemi, přiznám se, že dobře je mi.

Podléhám kouzlu podzimu, nemyslím přitom na rýmu.

 

Mateřská škola Olšava pracuje dle Školního vzdělávacího programu s názvem:

" KROK ZA KROKEM - POZNÁVÁME SVĚT "

Školní vzdělávací program MŠ Olšava je k dispozici ve vstupní hale budovy a u ředitelky školy.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd jsou rozděleny na integrované bloky, které respektují soudobé poznatky z oblasti psychologie a pedagogiky. Jsou rozpracovány tak, aby rozvíjely fyzické, psychické i sociální kompetence jednotlivých dětí. Jsou založeny na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporují situační a prožitkové učení hrou a praktické činnosti.Obsahově jsou vázány k určitým tématům, které jsou dětem blízké. Jejich smysl vidíme v tom, že děti jsou vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě setkávají a mají tak možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Témata jsou volena dle toku času, nejsou striktní a jejich náplň bude dle potřeby učitelkami obměňována.

Kam chceme sestavením našeho ročního plánu směřovat?

Naším cílem je:

- šťastné a spokojené dítě se svými zájmy a přirozenými potřebami, či jen v situaci momentálního rozpoložení

- učení s přirozeným důsledkem a zpětnou vazbou, aktivní účast dítěte, založená na smyslovém vnímání, spontaneitě, komunikativnosti, aktivitě a tvořivosti, objevování a experimentování

- dobrá spolupráce s rodiči

- umožňovat dětem se specifickými potřebami a dětem s odkladem školní docházky vzdělávat se podle individuálních plánů, které vycházejí z dosažených výsledků, jejich možností a schopností za účelem vyrovnávání jejich šancí

- veškeré činnosti, které probíhají nepřetržitě za všech situací a okolností orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro úspěšné celoživotní vzdělávání, aby rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jeho osobnostním schopnostem a možnostem

Motto:

" Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Jestliže musí vše dělat jen dobře, nikdy se nenaučí riskovat a zkoumat. Experimentovat potřebují, aby dospěly a naučily se hodnotit své síly a zdroje. Zvědavostí a touhou jsou utkány sny. "

Lea Paulínová